Авторам

Шановні автори! Дуже важливо! Звертаємо Вашу увагу на правильне написання назви нашого журналу Electrical Engineering & Electromechanics і цитування статтей з нього в інших джерелах, наприклад (завжди використовуйте DOI у якості ідентифікатору):
- цитування у форматі ДСТУ 7.1:2006 виглядає як:
Montazeri Z. Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm / Zeinab Montazeri, Taher Niknam // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2018. – no. 4. – pp. 70-73. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.
- цитування у форматі IEEE виглядає як:
Montazeri Z., Niknam T. Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm. Electrical Engineering & Electromechanics, 2018, no. 4, pp. 70-73. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.
- цитування у форматі APA виглядає як:
Montazeri, Z., & Niknam, T. (2018). Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm. Electrical Engineering & Electromechanics, 4, 70-73. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.
- цитування у форматі Chicago виглядає як:
Montazeri, Zeinab, and Taher Niknam. "Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm." Electrical Engineering & Electromechanics, no. 4 (August 17, 2018): 70–73. DOI: doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.

Компенсація витрат на друк статті - редакція журналу не вимагає оплату за публікацію статті. Однак наш журнал не фінансується державою і не підтримується будь-якої спонсорської організацією. Єдине джерело фінансування - підписка на журнал, яка не може повністю покрити витрати на випуск журналу. Для публікації журналу ми змушені просити авторів частково компенсувати вартість друку в розмірі 120 грн для однієї чорно-білої сторінки формату А4, оформленої за вимогами журналу. Переклад статті на англійську мову - 50 грн за сторінку. Вартість одного примірника журналу - 120 грн. В обмін на часткову компенсацію всі статті журналу розміщуються у відкритому доступі.

Вимоги до подання статей
До розгляду приймаються оформленні згідно вимог статті, які викладені на сайт журналу за допомогою системи OJS (подати статтю онлайн). Якщо у Вас виникли технічні проблеми, то Ви можете надіслати рукопис на електронну адресу редакції журналу (a.m.grechko@gmail.com). Подання повинно містити:

1) Лист-заяву з зазначенням інформації щодо авторів статті (скачати Лист-заяву);

2) Файл статті (необхідно використовувати шаблон для написання Вашої статті - скачати Шаблон статті).

У випадку подачі статті англійскою мовою автори повинні надати до редакції журналу її ідентичний переклад для проведення процесу рецензування.

Вимоги редакції журналу до статей:
1. Відповідність статті тематиці журналу та одного з наступних наукових напрямків (розділів) журналу:
      - Теоретична електротехніка
      - Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів
      - Електричні машини та апарати

      - Електротехнічні комплекси та системи 
      - Силова електроніка

      - Електроізоляційна та кабельна техніка
      - Електричні станції, мережі і системи
      - Електричний транспорт
      - Безпека електрообладнання
2. Оригінальність матеріалу статті, наявність наукової новизни, практична значущість.
3. Відповідність назви статті її змісту.
4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (вимогам ДАК України):
      4.1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності;
      4.2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем);
      4.3. Формулювання мети статті;
      4.4. Виклад оригінального матеріалу статті;
      4.5. Висновок (висновки, рекомендації) та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
5. Обґрунтованість представленого оригінального матеріалу і висновків, в т.ч. обґрунтованість досягнення мети статті.
6. Адекватність анотації матеріалам статті та її інформативність.

Структура статті:

 • індекс УДК;
 • ініціали, прізвища всіх авторів та назва статті двома мовами – мовою статті та обов’язково англійською;
 • анотація: українською (обсяг 5-8 рядків) та обов’язково розширена англійською (250-300 слів виключно загальноприйнятої термінології, яка повинна бути структурована і містити такі складові елементи: вступ (introduction); постановка проблеми (problem); мета (goal); методика (methodology); результати (results); наукова новизна (originality); практична значимість (practical value));
 • основний текст статті;
 • список літератури мовою статті та англійскою (References);
 • відомості про авторів;
 • ключові слова.

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 4 до 15 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 30 % загального обсягу. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у кольоровому або чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них у форматах jpg, bmp з роздільністю 300 dpi. Заборонено використовувати кирилицю у літерному позначенні величин, розмірностей, індексів на рисунках. Бажана ширина рисунків – 8,25 см або не більше 17 см для об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують безпосередньо "в тексті" (не в таблицях).

Формули створюються у вигляді окремих об‘єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою має слідувати розділовий знак, а якщо формула містить пояснення, то вони повинні починатися з нового абзацу із слова "де" без відступу. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Для редактора формул Microsoft Equation використовуються такі параметри: малі, великі грецькі літери і символи – шрифт Symbol. Решта – Times New Roman. Розміри: звичайний – 10 pt, крупний символ – 16 pt, дрібний символ – 10 pt, крупний індекс – 8 pt, дрібний індекс – 6 pt. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі "Математичний", кириличні – у стилі "Текст". Окремі символи (а також величини, рівняння, формули) у вигляді об‘єктів Microsoft Equation безпосередньо у тексті розташовувати забороняється – вони повинні бути набрані з клавіатури, використовуючи меню "Вставка-Символ". Виключення становлять тільки деякі символи (інтеграл, корінь квадратний тощо).
Заборонено використовувати кирилицю у літерному позначенні величин та їх індексів при написанні формул.

При оформленні статей Автори повинні дотримуватись основних правил щодо літерних позначень фізичних величин згідно положенням Міжнародного стандарту IEC 60027-1. Завантажити рекомендації щодо оформлення літерних позначень величин згідно IEC 60027-1 (формат pdf). Завантажити рекомендації щодо оформлення графічних позначень елементів електричних кіл згідно IEC 60027-1 (формат pdf).

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,25 або 17 см. Розмір символів у таблицях – 9 pt.

Список літератури має складатись з 12-40 джерел, серед яких:
- не менше 80% джерел повинні мати ідентифікатор DOI, та бути з провідних журналів за темою статті;
не менше 50% від загальної кількості мають складати посилання на статті з журналів, що індексуються у Scopus і Web of Science;
- відсоток самоцитування авторів - не більше 20%.
Посилання наводяться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 9 pt. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках у порядку посилань по тексту.

Після списку літератури розташовують REFERENCES - англомовний список літератури (стиль - IEEE). Бібліографічний опис кожного джерела має обов'язково, за наявності, супроводжуватися його ідентифікатором DOI, який можна знайти на сайті http://search.crossref.org/ або http://www.crossref.org/guestquery/ або http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/.

Приклади оформлення англомовного розділу REFERENCES

Опис статті з періодичних видань
Sokol Ye.I., Gryb O.G., Shvets S.V. The structural and parametrical organization of elements of a power supply system in the conditions of network centrism. Electrical Engineering & Electromechanics, 2016, no. 2, pp. 61-64. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272x.2016.2.11.
*Прим. Коректний переклад назв журналів можна знайти на їх офіційних сайтах, де також у архіві, у більшості випадків, можна відшукати і необхідні статті із перекладом назв на англійську мову.

Опис статті з електронних журналів
Dmitriev M.V. 6-500 kV single phase cables screens. Grounding circuit implementation mistakes. Electrical Engineering News, 2014, no.1(85). Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2014/85/10.php (Accessed 23 April 2014).

Опис матеріалів конференції
Grechko O.M., Klymenko B.V., Bugaychuk V.M. Mathematical modeling of energy-efficient electromagnetic actuator for vacuum circuit-breaker. Abstracts of 8th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health". Kharkov, 2004, p. 365.

Опис книги (монографії)
Chalykh E.F. Equipment of the Electrode Plants. Moscow, Metallurgija Publ., 1990. 238 p.

Опис посилання з Інтернет
Bormosov V.A., Kostousova M.N., Petrenko A.F., Smol'skaja N.E. Prospects and development state of mass series distribution transformers. Available at: www.trans.-form.ru (Accessed 13 September 2004).

Опис дисертації (автореферату дисертації)
Geraskіn O.A. Damage rotor vibration monitoring power asynchronous motors based on the field mathematical models. Cand. tech. sci. diss. Kyiv, 2012. 226 p.

Опис стандарту
State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

Опис патенту
Klymenko B.V., Eres'ko O.V. Grechko O.M. Electromagnetic actuator. Patent UA, no. 25222, 2007.

Після REFERENCES мовою оригіналу статті вказують дату її надходження в редакцію журналу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.