Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Електротехніка і Електромеханіка?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Шановні автори!

При надсиланні статті Автори підписують заяву до редакції журналу щодо можливості опублікування статті.

До розгляду приймаються статті, надруковані в одному примірнику, на стандартних аркушах паперу А4, що супроводжуються електронною версією (формат doc, Microsoft Word 2003) на електронному носії, чи надіслані електронною поштою (друкований примірник надсилається поштою).

Параметри сторінки: поле нижнє – 2,5 см; верхнє, ліве і праве – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки розміром 8,25 см кожна та з проміжком 0,5 см. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,75 см, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1.

Назва статті – кегль 12, напівжирний. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • ініціали, прізвища всіх авторів та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською;
 • анотація мовою статті (250-300 слів виключно загальноприйнятої термінології) повинна бути структурованою і містити наступні елементи: мета; методика; результати; наукова новизна; практична значимість; ключові слова (4-8 слів); анотація не повинен повторювати назву статті. Завантажити детальні вимоги щодо оформлення та приклад анотації (формат pdf або формат doc).
 • основний текст статті;
 • бібліографія;
 • реферат та ключові слова двома іншими мовами.

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 3 до 12 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 30 % загального обсягу. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у кольоровому та чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них у форматах jpg, bmp тощо з роздільністю 300 dpi. Бажана ширина рисунків – 8,25 см або не більше 17 см для об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують безпосередньо "в тексті", (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки у 8,25 см. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис 9 кеглем.

Формули створюються у вигляді окремих об‘єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою має слідувати розділовий знак, а якщо формула містить пояснення, то вони повинні починатися з нового абзацу із слова "де" без відступу. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Для редактора формул Microsoft Equation використовуються такі параметри: малі, великі грецькі літери і символи – шрифт Symbol. Решта – Times New Roman. Розміри: звичайний – 10 pt, крупний символ – 16 pt, дрібний символ – 10 pt, крупний індекс – 8 pt, дрібний індекс – 6 pt. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі "Математичний", кириличні – у стилі "Текст". Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення. Окремі символи (а також величини, рівняння, формули) у вигляді об‘єктів Microsoft Equation безпосередньо у тексті розташовувати забороняється – вони повинні бути набрані з клавіатури, використовуючи меню "Вставка-Символ". Виключення становлять тільки деякі символи (вектор, інтеграл, корінь квадратний тощо).

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,25 або 17 см.

Рекомендований розмір символів у таблицях – 9 pt.

Список літератури (не більше 10 джерел з датою їх видання не раніше, ніж за 25 років) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 9 pt. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках. Після відступу одного вільного рядку від основного тексту по центру колонки розташовують слова СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Нумерація джерел – у порядку посилань по тексту, після номеру ставиться крапка.

Після списку літератури, через інтервал в один рядок, розташовують слова REFERENCES та наводиться англомовний список літератури наведеного вище списку літератури. Бібліографічний опис кожного джерела має за наявності супроводжуватися його ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті http://search.crossref.org/ або http://www.crossref.org/guestquery/. Завантажити детальні вимоги щодо оформлення англомовного списку літератури (формат pdf або формат doc) і приклади оформлення посилань на літературні джерела (формат pdf або формат doc).

Після англомовного списку літератури мовою оригіналу статті вказують дату її надходження в редакцію журналу (розмір 9 pt, курсив, розташування по правому краю).

Відомості про авторів у надрукованому та електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна та скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми) подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами.

Стаття має бути ретельно перевірена, підписана всіма авторами і супроводжуватися письмовою рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю із печаткою.

Ви можете завантажити зразок оформлення статті (формат pdf або формат doc).

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ У ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Опис статті з періодичних видань

Dubovenko K.V. Chislennoe modelirovanie prostranstvenno-vremennykh kharakteristik podvodnogo elektricheskogo razriada [Numerical simulation of the underwater spark discharge spatial and temporal characteristics]. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2010, no.1, pp. 38-42.

або:

Dubovenko K.V. Numerical simulation of the underwater spark discharge spatial and temporal characteristics. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2010, no.1, pp. 38-42.

Більш прийнятним є другий варіант.

Небажано представлення посилання у вигляді тільки транслітерації назви статті і журналу без перекладу:

Dubovenko K.V. Chislennoe modelirovanie prostranstvenno-vremennykh kharakteristik podvodnogo elektricheskogo razriada. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka, 2010, no.1, pp. 38-42.

Коректний переклад назв журналів можна знайти на їх офіційних сайтах, де також у архіві, у більшості випадків, можна відшукати і необхідні статті із перекладом назв на англійську мову.

Опис статті з електронних журналів

Dmitriev M.V. Ekrany odnofaznykh kabelei 6-500 kV. Oshibki pri vypolnenii skhem zazemleniia [6-500 kV single phase cables screens. Grounding circuit implementation mistakes]. Novosti elektrotekhniki – Electrical Engineering News, 2014, no.1(85). Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2014/85/10.php (Accessed 23 April 2014).

Опис статті із збірника праць

Shevchenko V.V. Puti povysheniia moshchnosti turbogeneratorov pri provedenii rabot po ikh reabilitatsii [The ways to increase turbogenerators power in the execution works during the rehabilitation]. Sistemi obrobki іnformatsії. Zbіrnik naukovikh prats'. Kharkіvs'kii unіversitet povіtrianikh sil [The systems of information processing. The collection of scientific works Kharkov Air Forces University], 2012, no.7(105), pp. 152-155.

Опис матеріалів конференції

Grechko O.M., Klymenko B.V., Bugaychuk V.M. Mathematical modeling of energy-efficient electromagnetic actuator for vacuum circuit-breaker. Anotatsії dopovіdei 8 Mіzhn. nauk.-prakt. konf. "Іnformatsіinі tekhnologії: nauka, tekhnіka, tekhnologіia, osvіta, zdorov'ia" [Abstracts of 8th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health"]. Kharkov, 2004, p. 365.

Небажано залишати тільки перекладну назву конференції.

Опис книги (монографії)

Chalykh E.F. Oborudovanie elektrodnykh zavodov [Equipment of the Electrode Plants]. Moscow, Metallurgija Publ., 1990. 238 p.

Опис перекладної книги

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Rus. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Опис Интернет-ресурсу

Bormosov V.A., Kostousova M.N., Petrenko A.F., Smol'skaja N.E. Perspektivy i sostojanie razrabotok raspredelitel'nyh transformatorov massovyh serij (Prospects and development state of mass series distribution transformers) Available at: www.trans.-form.ru (accessed 13 September 2004).

Опис дисертації (автореферату дисертації)

Geraskіn O.A. Vіbrodіagnostika ushkodzhen' rotorіv potuzhnikh asinkhronnikh dvigunіv na osnovі pol'ovikh matematichnikh modelei. Diss. kand. techn. nauk [Damage rotor vibration monitoring power asynchronous motors based on the field mathematical models. Cand. tech. sci. diss.]. Kyiv, 2012. 226 p.

Опис ГОСТу

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

Опис патенту

Klymenko B.V., Eres'ko O.V. Grechko O.M. Elektromagnitnyj pryvid [Electromagnetic actuator]. Patent UA, no.25222, 2007.

Методика підготовки посилань з використанням системи автоматичної транслітерації (translit.ru) і перекладача Google (translate.google.com.ua).

 1. Входимо в програму translit.ru. Вибираємо варіант "Бібліотеки Конгресу (LC)". Вставляємо в спеціальне поле весь текст посилання російською мовою і натискаємо кнопку "в транслит". Якщо мовою посилання є українська – обираємо відповідну мову.
 2. Отримуємо транслітерований текст і копіюємо його у список References.
 3. За допомогою перекладача Google перекладаємо увесь опис джерела літератури (автори, назва книги, статті тощо) на англійську мову і переносимо його до списку References за транслітерованою назвою. Переклад вимагає "ручного" редагування, тому цю частину роботи необхідно виконувати людині, яка володіє англійською мовою.
 4. Об'єднуємо транслітерований і перекладний опис, оформлюючи посилання згідно з наведеними вище правилами, а також необхідно "вручну":
 • розкрити місце видання (замість, наприклад, M. слід писати повністю Moscow);
 • виправити позначення сторінок на англійську мову (замість "520 s." або "S. 12-16" слід писати "520 p." і "pp. 12-16");
 • провести певні технічні дії (видалити спеціальні роздільники між полями "//", "/", "–"; курсивом виділити назву джерела; вставити у квадратні дужки після транслітерації переклад заголовка статті та назви джерела; назву видавництва слід позначити шляхом додавання слова Publ., тощо) – посилання готово.

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі
  Microsoft Word 1997-2003.
 3. Математичні формули створені у вигляді окремих об'єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation (редактор формул Math Type редакцією журналу не приймається!)
 4. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 5. Ви ознайомились із правилами оформлення статей у журналі "Електротехніка і Електромеханіка", які детально наведено у розділі  "Про нас - Про журнал - Подання - Керівництва для авторів".
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.