DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.3.02

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ БЕЗКОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ АСИНХРОНІЗОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗІ КАСКАДНОГО ТРИФАЗНО-ТРИФАЗНОГО МОДУЛЯТОРА НАПРУГИ ЗА СХЕМОЮ В ОДНУ ЗІРКУ

K. M. Vasyliv

Анотація


Встановлено закономірності перебігу електромагнітних процесів, які відбуваються в безконтактній системі збудження асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги за схемою в одну зірку на предмет можливості розширення діапазону дво­зон­ного ковзання генератора. Запропоновано спосіб корегування параметрів роторів машин модулятора і генератора, який дає змогу стабілізувати роботу комутатора для діапазону ковзання від мінус одиниці до плюс п’яти десятих із збереженням працездатності асинхронізованого генератора.

Ключові слова


асинхронізований генератор; модулятор напруги; комутатор; безконтактна система збудження; ковзання

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Vasyliv K.M. Mathematical model of dynamic processes of an autonomous electric power system on the basis of contactless asynchronized generator with a three-phase-three-phase cascade modulated exciter. Technical electrodynamics, 2004, no.5, pp. 50-55. (Ukr).

2. Vasyliv K.M. Regularities of electromagnetic processes in the contactless excitation system of an asynchronous generator following a two-star scheme based on a threephase-threephase voltage modulator. Bulletin of NTU «KhPI», 2016, no.32(1204), pp. 48-52. (Ukr).

3. Galinovskiy A.M. Non-contact asynchronized generator with a modulated frequency converter. Trudy І Mezhdunarodnoi (ІІІ Vserossiiskoi) konferentsii po Elektromekhanotronike [Proceedings of the 1st International (III All-Russian) Conference on Electromechanotronics]. St. Petersburg, 1997, pp. 182-192. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електро­енер­гетичної системи на базі безкон­тактного асинхро­ні­зованого генератора з трифазно-трифаз­ним каскадним модульованим збуджу­вачем // Технічна електродинаміка. – 2004. – №5. – С. 50-55.
2.     Василів К.М. Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження асин­хро­нізованого генератора за схемою у дві зірки на базі трифазно-трифазного модулятора напруги // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – №32(1204). – С. 48-52.
3.     Галиновский А.М. Бесконтактный асинхро­низирова­нный генератор с модулированным преобразователем частоты // Труды І Международной (ІІІ Всероссийской) конференции по Электромеханотронике. – Санкт-Петербург. – 1997. – С. 182-192.
Copyright (c) 2018 K. M. Vasyliv


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)