DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2017.4.04

РЕЗОНАНСНІ ПРОЦЕСИ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОНДЕНСАТОРАМИ В КОЛІ ОБМОТКИ ЗБУДЖЕННЯ

V. S. Malyar, V. S. Maday, I. R. Kens

Анотація


Розглядається проблема появи резонансу під час асинхронного пуску явнополюсних синхронних двигунів, в яких для підвищення електромагнітного моменту в коло обмотки збудження увімкнено конденсатори. Для розрахунку пускових статичних характеристик та дослідження впливу величини ємності конденсаторів на перебіг пуску двигуна, зокрема появу резонансу, використовується математична модель синхронного двигуна явнополюсної конструкції високого рівня адекватності, в якій враховується насичення магнітопроводу. Асинхронний режим описується системою диференціальних рівнянь електричної рівноваги, записаної в ортогональних координатних осях з урахуванням наявності конденсаторів в обмотці збудження. Електромагнітні параметри контурів визначаються на основі розрахунку розгалуженої заступної схеми магнітного кола двигуна. В основу розробленого алгоритму покладено заснований на апроксимації кубічними сплайнами проекційний метод розв’язування крайових задач розрахунку усталених періодичних режимів і диференціальний метод розрахунку статичних характеристик.

Ключові слова


явнополюсний синхронний двигун; конденсатори; обмотка збудження; резонанс; статичні характеристики

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Boroday V.А. Racional'ni parametry i puskovi vlastyvosti synhronnyh dvyguniv z vazhkymy umovamy pusku. Аvtoref. diss. kand. tekh. nauk [Rational parameters and starting properties of synchronous motors with heavy start conditions. Abstracts of cand. tech. sci. diss.]. Lviv, 2009. 19 p. (Ukr).

2. Malyar V.S., Maday V.S., Dobushovska I.A. The dependence of a synchronous motor starting torque on the type and value of the resistance in its exitation winding. Electromechanical and energy saving systems, 2012, no.3(19), pp. 99-101. (Ukr).

3. Malyar V.S., Malyar A.V. Mathematical modeling of periodic modes of operation of electrical devices. Electronic Modeling, 2005, vol.27, no.3, pp. 39-53. (Rus).

4. Malyar V.S., Malyar A.V., Dobushovs'ka I.A. Simulation of asynchronous modes of synchronous motors with capacitors in the excitation circuit. Electrical engineering & electromechanics, 2012, no.5, pp. 31-33. (Ukr). doi: 10.20998/2074-272X.2012.5.06.

5. Malyar V.S., Malyar A.V., Dobushovska I.A. Static characteristics of synchronous motor with capacitors in excitation circuit. Tekhnichna elektrodynamika, 2012, no.1, pp. 57-62. (Ukr).

6. Pivnjak G.G., Kirichenko V.I., Borodaj V.A. About new direction in improvement large synchronous electric motors. Technical electrodynamics. Thematic issue «Problems of modern electrical engineering». 2002, chapter 2, pp. 62-65. (Rus).

7. Pyvnjak G.G., Kyrychenko V.Y., Borodaj V.A., Petrov A.G. Selection and arrangement of external capacitors of synchronous motors with excitation winding of special design. Materialy mezhd. nauchn.-tekhn. konf. «Problemy avtomatizirovannogo elektroprivoda. Teoriia i praktika» [Proceedings of the Int. Sci.-Techn. Conf. «Problems of automated electric drive. Theory and practice»]. Kharkov, 2002, pp. 171-173. (Rus).

8. Filc R.V., Ljabuk N.N. Matematicheskoe modelirovanie iavnopoliusnykh sinkhronnykh mashin [Mathematical simulation of explicitly polarized synchronous machines]. Lvov, Svіt Publ., 1991. 176 p. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Бородай В.А. Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску: автореф. дис.. … канд. техн. наук: 05.09.01 «Електричні машини і апарати». – Львів, 2009. – 19 с.
2.     Маляр В.С., Мадай В.С., Добушовська І.А. Залежність пускового моменту синхронного двигуна від типу та величини опору в обмотці збудження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – №3(19). – С. 99-101.
3.     Маляр В.С., Маляр А.В. Математическое моделирование периодических режимов работы электротехнических устройств // Электронное моделирование. – 2005. – Т.27. – №3. – С. 39-53.
4.     Маляр В.С., Маляр А.В., Добушовська І.А. Моделювання асинхронних режимів синхронного двигуна з конденсаторами в колі обмотки збудження // Електротехніка і електромеханіка. – 2012.– №5.– С. 31-33. doi: 10.20998/2074-272X.2012.5.06.
5.     Маляр В.С., Маляр А.В., Добушовська І.А. Статичні характеристики синхронного двигуна з конденсаторами в колі збудження // Технічна електродинаміка. – 2012. – №1. – С. 57-62.
6.     Пивняк Г.Г., Кириченко В.И., Бородай В.А. О новом направлении усовершенствования крупных синхронных электродвигателей // Технічна електродинаміка. Темат. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2002. – Ч.2. – C. 62-65.
7.     Пивняк Г.Г., Кириченко В.И., Бородай В.А., Петров А.Г. Выбор и компоновка внешних конденсаторов синхронных двигателей с обмоткой возбуждения специальной конструкции // Материалы международной научно-технической конференции «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика», (Харьков, 2002). – Х.: НТУ «ХПИ», 2002. – C. 171-173.
8.     Фильц Р.В., Лябук Н.Н. Математическое моделирование явнополюсных синхронных машин. – Львов: Світ, 1991, – 176 с.
Copyright (c) 2017 V. S. Malyar, V. S. Maday, I. R. Kens


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)