ПРО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ

Ya. S. Bederak

Анотація


Метою дослідження є обґрунтування вибору найбільш доцільних економіко-математичних методів забезпечення енергоефективного режиму роботи виробничих об’єктів. Розглянуті методи можуть бути використані для вибору найкраще працюючих технологічних ліній, агрегатів, насосних, компресорних, вентиляторних установок, або інших електроприймачів з декількох їм подібних за критеріями рівної та нерівної ваги. Описано спосіб контролю енергоефективності роботи виробничих об’єктів в трикутних координатах у випадку, коли електричне навантаження залежить від двох параметрів при наявності їх граничних обмежень. Наведено приклад порівняння ефективності роботи виробничих об’єктів хімічної промисловості методами апріорного ранжування та морфологічним (геометричним). Зроблений висновок про те, що тотожність поточного значення енергоспоживання з розрахованим методом Хольта прогнозованим значенням при визначених заздалегідь оптимальних сталих згладжування визначає стабільність роботи технологічного процесу. Доведена доцільність застосування коефіцієнту автокореляції першого порядку вибірок електроспоживання для перевірки технологічних процесів на стабільність роботи.

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Denysenko M. A. Spetsial'ni pytannya elektropostachannya: navch. posib. Ch.I.: Vybir elementiv elektropostachal'nykh system na osnovi stokhastychnoho modelyuvannya protsesiv, shcho vidbuvayut'sya v nykh [Special issues of power supply. Part 1. Selecting items of electricity supply systems based on stochastic modeling of processes occurring in them]. Kyiv, NTUU «KPI» Publ., 2009. 288 p. (Ukr).

2. Zamulko A.I., Bederak Ya.S. Comprehensive statistical data analysis of active power consumption, energy expenditures and production volumes. Power Engineering: Economics, Technique, Ecology, 2014, no.2, pp. 79-83. (Ukr).

3. Gorbunov V.M. Teoriia priniatiia reshenii [Decision making theory]. Tomsk, NRTPU Publ., 2010. 67 p. (Rus).

4. Uiler D., Chambers D. Statisticheskoe upravlenie protsessami. Optimizatsiia biznesa s ispol'zovaniem kontrol'nykh kart Shukharta [Statistical control of process. Optimization of business using Shewhart control charts]. Мoscow, Alpina Business Books Publ., 2008. 419 p. (Rus).

5. Bederak Ya.S. Visualization of reports and templates, which are formed in the monitoring systems of power consumption and energy management. Bulletin of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, 2012, no.130, pp. 3-5. (Ukr).

6. Voloshko A.V., Bederak Ya.S., Lutchyn T.M. The problems of selection of optimal mathematical model of energy consumption at industrial enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2013, no.5/8(65), pp. 19-23. (Ukr). doi: 10.15587/1729-4061.2013.18122.

7. Nakhodov V.F., Borychenko O.V. Monitoring and analysis of implementation of established «standards» in the statistical control systems of effective use of electric energy. Informational collected papers «Promyslova electroenergetyka ta elektrotekhnyka» Promelektro, 2011, no.2, pp. 16-23. (Ukr).

8. Stetsenko Y.V., Bederak Ya.S. Recovery and operational forecasting by Holt’s method of electricity consumption at enterprises with a continuous work cycle. Electronic modeling, 2015, no.4, pp. 119-126. (Rus).

9. Luk’yanenko I.G., Krasnikova L.I. Ekonometryka [Econometrics]. Kyiv, Tovaristvo «Znannya» KOO Publ., 1998. 494 p. (Ukr).

10. Kobets B.B., Volkova I.O. Innovatsionnoe razvitie elektroenergetiki na baze kontseptsii Smart Grid [Innovative development of the electric power on the basis of Smart Grid concept]. Moscow, IAC Energiya Publ., 2010, 208 p. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Денисенко М.А. Спеціальні питання електропостачання: навч. посіб. Ч.І.: Вибір елементів електропостачальних систем на основі стохастичного моделювання процесів, що відбуваються в них. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 288 с.
2.     Замулко А.І., Бедерак Я.С. Комплексний статистичний аналіз даних споживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2014. – №2. – С. 79-83.
3.     Горбунов В.М. Теория принятия решений: Учебное пособие ГОУВПО. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2010. – 67 c.
4.     Уилер Д., Чамберс Д. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 419 c.
5.     Бедерак Я.С. Візуалізація звітів і шаблонів, що формуються в системах контролю електроспоживання та енергоменеджменту // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – 2012. – №130 – С. 3-5.
6.     Волошко А.В., Бедерак Я.С., Лутчин Т.М. Проблеми вибору оптимальної математичної моделі енергоспоживання на промислових підприємствах // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №5/8(65). – С. 19-23. doi: 10.15587/1729-4061.2013.18122.
7.     Находов В.Ф., Бориченко О.В. Контроль та аналіз виконання встановлених «стандартів» в системах статистичного контролю ефективності використання електричної енергії // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2011. – №2. – С. 16-23.
8.     Стеценко И.В., Бедерак Я.С. Восстановление и оперативное прогнозирование методом Хольта электропотребления предприятий с непрерывным циклом работы // Электронное моделирование. – 2015. – №4. – С. 119-126.
9.     Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», 1998. – 494 с.
10.  Кобец Б.Б., Волкова И.О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid. – М.: ИАЦ Энергия, 2010. – 208 с.
DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2017.1.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ya. S. Bederak


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)