DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.4.07

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПУСКА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЗИСТОРНО-ТИРИСТОРНЫМИ МОДУЛЯМИ

V. I. Lobov, K. V. Lobova

Анотація


Запропоновано електропривод, що містить асинхронний двигун, в статорних і роторних колах якого для управління використовуються резистори і тиристори, включені між собою різними способами, утворюючи різноманітність силових схем перетворювачів із резисторно-тиристорними модулями. Розроблено аналітичний метод визначення часу розбігу асинхронного електроприводу. Дано рекомендації для проектування та впровадження в різні механізми й агрегати зазначених електроприводів. Наукова новизна полягає в тому, що запропонований метод розрахунку дозволяє визначити час розбігу при обмеженні величин перехідних струмів і моментів електродвигуна. Встановлено, що сумарний момент інерції і статичний момент електроприводу не роблять істотного впливу на максимальне значення перехідного електромагнітного моменту. Найбільше ці параметри впливають на час перехідного процесу, частоту коливань електромагнітного моменту і швидкість обертання електродвигуна. Використовуваний метод розрахунку дозволяє вибрати найбільш прості закони управління пуском електропривода і застосувати розімкнуту систему управління без підвищення вартості силового перетворювача.

Ключові слова


асинхронний електродвигун; резисторно-тиристорний модуль; пуск; регулювання кута відкривання тиристора; момент інерції; статичний момент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Petrushin V.S., Yakimets A.M., Bangula V.B. Analysis of a thyristor voltage converter fed induction motor start. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2012, no.6, pp. 31-33. (Rus).

Petrushin V.S., Yakimets A.M., Ermolaev V.V. Comparative analysis of the different ways to start an asynchronous motor shorted. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy – Electromechanical and energy saving systems, 2012, no.3, pp. 243-246. (Rus).

Figaro B.I., Vasilyev D.S. Аpplication of squirrel-cage induction motor soft starting and braking in the electric drives of crane travel mechanisms. Elektrotekhnichni ta kompiuterni systemy – Electrotechnic and computer systems, 2011, no.4, pp. 30-38. (Rus).

Marenich K.M., Russіyan S.A. Sposib upravlinnia tyrystornym rehuliatorom napruhy v prystroi upovilnennia pusku asynkhronnoho dvyhuna [Method the voltage regulator of control device deceleration start induction motor]. Patent UA, no.10184, 2013. (Ukr).

Krasnoshapka N.D. Reducing the error calculation starting modes of electric drives for asynchronous static characteristics. Problemy informatyzatsii ta upravlinniaProblems of informatization and management, 2011, no.3(35), pp. 62-67. (Ukr).

Vasilyev D.S. Study of electromechanical processes in direct start-up and braking of asynchronous motors with the variables and comparing them with soft start and braking. Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho – Transactions of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University, 2010, no.4(63), part 1, pp. 43-49. (Rus).

Kovalev V.І. Sposib formuvannia puskovykh rezhymiv asynkhronnoho pryvodu z faznym rotorom [Method of forming starting modes asynchronous drive with slip ring motors]. Patent UA, no.67058, 2012. (Ukr).

Potapenko E.M., Potapenko E.E. Sposib formuvannia bazhanykh statornykh strumiv asynkhronnoho tryfaznoho elektrodvyhuna z korotkozamknenym rotorom [Method of forming the desired stator currents phase asynchronous motor with squirrel cage]. Patent UA, no. 53315, 2010. (Ukr).

Marenich K.M., Russiyan S.A. Justification principle of improving the method of deceleration start asynchronous electric mining machine. Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka – Mining electrical engineering and automation, 2010, vol.84, pp. 160-168. (Ukr).

Kalinov A.P., Yukhimenko M.Y., Isaev S.V. Investigation of the efficiency of formation of an induction motor starting modes. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy – Electromechanical and energy saving systems, 2007, no.2, pp. 15-21. (Rus).

Chernyi A.P., Gladyr A.I., Osadchuk Y.G. Puskovye sistemy nereguliruemykh elektroprivodov: Monografiia [Starting unregulated electric system: Monograph]. Kremenchuk: PP Cherbatyh A.V. Publ., 2006. 280 p. (Rus).

Popovich M.G., Lozinsky O.Y., Klepіkov V.B. Elektromekhanichni systemy avtomatychnoho keruvannia ta elektropryvody: Navch. posibnyk [Electromechanical automatic control system and electric drives: Tutorial]. Kyiv, Lybid Publ., 2005. 680 р. (Ukr).

Zyuzev A.M., Kostylev A.V., Stepanjuk D.P. Sposob plavnogo puska asinkhronnogo dvigatelia s korotkozamknutym rotorom [Method of soft start induction motor with squirrel-cage rotor]. Patent Russian Federation, no.2497267, 2013. (Rus).

Lobov V.I. Issledovanie puskovykh i tormoznykh rezhimov asinkhronnykh elektroprivodov s tiristornym parametricheskim upravleniem. Diss. kand. techn. nauk [Research of starting and braking modes of asynchronous electric drives with thyristor parametric-hydraulic control. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 1983. 269 р. (Rus).

Brodsky Y.A., Egorovа S.A., Lobov V.I., Shvets S.A. Sposob puska maloinertsionnogo asinkhronnogo elektrodvigatelia [Method of starting a fast-response induction motor]. USSR Certificate of Authorship, no.1108589, 1984. (Rus).

Davidenko A.G., Lobov V.I., Parishkura N.G., Rukhlenko S.K., Petrov P.E. Elektroprivod peremennogo toka [AC drive]. USSR Certificate of Authorship, no. 944034, 1982. (Rus).

Chilikin M.G., Sandler A.S. Obshchii kurs elektroprivoda: Uchebnik dlia vuzov [General course of the electric drive: Textbook for high schools]. Moscow, Energoizdat Publ., 2007. 576 р. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Петрушин В.С., Якимец А.М., Бангула В.Б. Анализ пуска асинхронного двигателя с помощью тиристорного преобразователя напряжения // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – №6. – С. 31-33.

 2. Петрушин В.С., Якимец А.М., Єрмолаєв В.В. Сравнительный анализ различных способов пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – №3. – С. 243-246.

 3. Фигаро Б.И., Васильев Д.С. Применение устройств плавного пуска и торможения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электроприводах крановых механизмов передвижения // Электротехнические и компьютерные системы. – 2011. – №4. – С. 30-38.

 4. Маренич К.М., Руссіян С.А. Патент України на корисну модель №101843. Спосіб управління тиристорним регулятором напруги в пристрої уповільнення пуску асинхронного двигуна. UA MПК (2013.01), H02M 7/00 H02M 1/08 (2006.01), H02J 3/18 (2006.01), H02P 7/00, H02P 5/00, H02M 5/00. Публ. 13.05.2013, Бюл. № 9.

 5. Красношапка Н.Д. Зменшення похибки розрахунку пускових режимів асинхронних електроприводів за статичними характеристиками. // Проблеми інформатизації та управління. – 2011. – №3(35). – С. 62-67.

 6. Васильев Д.С. Исследование электромеханических процессов при прямом пуске и торможении асинхронных двигателей с учетом переменных параметров и сравнение их с плавным пуском и торможением // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – 2010. – №4(63). – Ч.1. – С.43-49.

 7. Ковальов В.І. Патент України на корисну модель № 67058. Спосіб формування пускових режимів асинхронного приводу з фазним ротором. UA МПК (2011.01) E21B 4/00, E21B 44/00, Публ. 25.01.2012, Бюл. № 2.

 8. Потапенко Є.М., Потапенко Є.Є. Патент України на корисну модель № 53315. Спосіб формування бажаних статорних струмів асинхронного трифазного електродвигуна з короткозамкненим ротором. UA МПК (2009) H02P 21/00. Публ. 11.10.2010, Бюл. № 19.

 9. Маренич К.М., Руссіян С.А. Обґрунтування принципу удосконалення способу уповільнення пуску асинхронного електропривода гірничої машини // Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2010. – №84. – С. 160-168.

 10. Калинов А.П., Юхименко М.Ю., Исаев С.В. Исследование эффективности формирования пусковых режимов асинхронного двигателя // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2007. – №2. – С. 15-21.

 11. Черный А.П., Гладырь А.И., Осадчук Ю.Г. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2006. – 280 с.

 12. Попович М.Г., Лозинський О.Ю., Клепіков В.Б. // Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 680 с.

 13. Зюзев А.М., Костылев А.В., Степанюк Д.П. Патент РФ № 2497267.Способ плавного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. МПК H02P1/26, H02P1/28. Опубл. 27.10.2013, Бюл. № 30.

 14. Лобов В.И. Исследование пусковых и тормозных режимов асинхронных электроприводов с тиристорным параметрическим управлением: дис. ... к. техн. наук. – М. ВНИИЭлектропривод, 1983. – 269 с.

 15.  Бродский Ю.А., Егорова С.А., Лобов В.Й., Швец С.А. А.с. СССР №1108589. Способ пуска малоинерционного асинхронного электродвигателя, МПК Н 02 Р 1/26. Опубл. 15.08.1984. Бюл. № 30. – 4 с.

 16.  Давиденко А.Г., Лобов В.Й., Паришкура Н.Г., Рухленко С.К., Петров П.Е. А.с. СССР №944034. Электропривод переменного тока. МПК Н 02 Р 3/24, Н 02 Р 5/28. Опубл. 15.07.1982. Бюл. №8. – 4 с.

 17. Чиликин М.Г. Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – М.: Энергоиздат, 2007. – 576 с.
Copyright (c) 2015 V. I. Lobov, K. V. Lobova


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)