DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.6.10

ОБОСНОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko

Анотація


Представлено результати вимірів контактної різниці потенціалів неекранованого та екранованого зразків кабелів з витими парами без екранованої камери, в екранованій не заземленій та заземленій камері. Проведення обстеження в заземленій камері більш ефективно у випадку екранованих кабелів. Показано, що застосування електростатичного вольтметру з більш високою чутливістю в порівнянні з цифровим мультиметром призводить до реєстрації як власних внутрішніх індивідуальних шумів кабелю, так і зовнішніх. Визначено коефіцієнти кореляції між результатами вимірів контактної різниці потенціалів силового кабелю електростатичним вольтметром та цифровим мультиметром.


Ключові слова


contact potential difference; triboelectrical method; cables; polymer insulation; shielded test chamber; electrostatic voltmeter; digital voltmeter

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Triboelectric effect in electrical design. Anotatsії dopovіdei 20 Mіzhn. nauk.-prakt. konf. "Іnformatsіinі tekhnologії: nauka, tekhnіka, tekhnologіia, osvіta, zdorov'ia" [Abstracts of 20th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health"]. Kharkov, 2012, p. 324.

Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Electrostatic processes in power cables. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2013, no.4, pp. 27-31.

Besprozvannykh A.V. Thermo-triboelectric potential to assess aging polymeric insulation. Visnyk NTU "KhPІ" – Bulletin of NTU "KhPІ", 2009, no.27, pp. 16-24.

Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Experimental determination of triboelectric potential in unshielded and shielded network cables. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2012, no.3, pp. 56-60.

Boyko A.N. Drift in time capacity and dielectric loss tangent of unshielded and shielded network cables. Visnyk NTU "KhPІ" – Bulletin of NTU "KhPІ", 2013, no.42, pp. 65-68.

Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Sposіb viznachennia starіnnia polіmernoї іzoliatsії ekranovanogo bagatozhil'nogo kabeliu [Method of determining the aging of polymeric insulation shielded multicore cable]. Patent UA, no.83470, 2013.

Bezprozvannych A.V., Boyko A.N. Contact potential difference as a measure of power cable polymer insulation aging. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2014, no.5, pp. 62-66.

Avila S.M., Horvath D.A. Microscopic void detection as a prelude to predicting remaining life in electric cable insulation. International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Controls, and Human-Machine Interface Technologies (NPIC&HMIT 2000). Washington, DC, November, 2000. p. 8.

Johnson J. Thermal agitation of electricity in conductors. Physics Review, 1928, vol.32, p. 97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Трибоелектричний ефект в електроізоляційних конструкціях // Анотації доповідей ХХ міжн. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я". – Харків, 2012. – С. 324.

2. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Електростатичні процеси в силових кабелях // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. − №4. − С. 27-31.

3. Беспрозванных А.В. Термо-трибо-электрический потенциал для оценки старения полимерной изоляции // Вісник НТУ "ХПІ". – 2009. − №27. – С. 16-24.

4. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Експериментальне визначення трибоелектричного потенціалу в мережевих неекранованих та екранованих кабелях // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. − №3. – С. 56-60.

5. Бойко А.Н. Дрейф во времени емкости и тангенса угла диэлектрических потерь неэкранированных и экранированных сетевых кабелей // Вісник НТУ "ХПІ". – 2013. − №42. – С. 65-68.

6. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Патент на корисну модель №83470. Спосіб визначення старіння полімерної ізоляції екранованого багатожильного кабелю UA MПК (2013.01) G01B 1/00 H01B 9/00 H01B 11/00 Публ. 10.09.2013, Бюл. №17.

7. Беспрозванных А.В., Бойко А.Н. Контактная разность потенциалов – как показатель степени старения полимерной изоляции силовых кабелей // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. − №5. − С. 62-66.

8. Avila S.M., Horvath D.A. Microscopic void detection as a prelude to predicting remaining life in electric cable insulation // International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Controls, and Human-Machine Interface Technologies (NPIC&HMIT 2000), Washington, DC, November, 2000. – P. 8.

9. Johnson J. Thermal agitation of electricity in conductors // Physics Review. – 1928. − Vol.32. − P. 97.

Copyright (c) 2015 G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)