DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.5.12

КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko

Анотація


Показана динаміка зміни контактної різниці потенціалів силових кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією в початковому стані та після додаткового терморадіаційного старіння. Запропоновано проводити заземлення металевих елементів кабелю перед початком вимірювань для зменшення ступеню впливу поверхневих зарядів. Експериментально встановлено, що контактна різниця потенціалів є чутливим показником до процесів старіння (окислення) полімерної ізоляції.


Ключові слова


contact potential difference; power cables; thermal-radiation aging; surface charges; polymer insulation oxidation

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bhushan B. Introduction to Tribology. Second Edition. John Wiley & Sons Publ., 2013. 711 p.

Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Electrostatic processes in power cables. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2013, no.4, pp. 27-31.

Bezprozvannych G.V., Boyko A.M. Experimental determination of triboelectric potential in unshielded and shielded network cables. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2012, no.3, pp. 56-60.

Bezprozvannych G.V. Boyko A.M. Triboelectric effect in electrical design. Anotatsії dopovіdei 20 Mіzhn. nauk.-prakt. konf. "Іnformatsіinі tekhnologії: nauka, tekhnіka, tekhnologіia, osvіta, zdorov'ia" [Abstracts of 20th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health"]. Kharkov, 2012, p. 324.

Boyko A.N. Drift in time capacity and dielectric loss tangent of unshielded and shielded network cables. Visnyk NTU "KhPІ" – Bulletin of NTU "KhPІ", 2013, no.42(948), pp. 65-68.

Besprozvannykh A.V. Thermo-triboelectric potential to assess aging polymeric insulation. Visnyk NTU "KhPІ" – Bulletin of NTU "KhPІ", 2009, no.27(948), pp. 16-24.

Bezprozvannych G.V., A.M. Boyko Sposіb viznachennia starіnnia polіmernoї іzoliatsії ekranovanogo bagatozhil'nogo kabeliu [Method of determining the aging of polymeric insulation shielded multicore cable]. Patent UA, no.83470, 2013.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bhushan B. Introduction to Tribology. Second Edition. John Wiley & Sons, 2013. − 711 p.

2. Безпрозванних Г.В. Бойко А.М. Електростатичні процеси в силових кабелях // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. − №4. − С. 27-31.

3. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Експериментальне визначення трибоелектричного потенціалу в неекранованих та екранованих кабелях // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. − №3. – С. 56-60.

4. Безпрозванних Г.В. Бойко А.М. Трибоелектричний ефект в електроізоляційних конструкціях // Тези доповідей ХХ міжн.-практ. конф., Ч.2. 15-17 травня 2012 р., Харків, НТУ "ХПІ", 324 с.

5. Бойко А.Н. Дрейф во времени емкости и тангенса угла диэлектрических потерь неэкранированных и экранированных сетевых кабелей // Вісник НТУ "ХПІ". – 2013. − №42(948). – С. 65-68.

6. Беспрозванных А.В. Термо-трибо-электрический потенциал для оценки старения полимерной изоляции // Вестник НТУ "ХПИ". – 2009. – №27. – С. 16-24.

7. Безпрозванних Г.В., Бойко А.М. Патент України на корисну модель №83470. Спосіб визначення старіння полімерної ізоляції екранованого багатожильного кабелю UA MПК (2013.01) G01B 1/00 H01B 9/00 H01B 11/00. Публ. 10.09.2013, бюл. №17.

Copyright (c) 2015 G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)