EXPERIMENTAL APPROBATION OF AN ELECTRODYNAMIC DIRECT ELECTRIC SYSTEM FOR EXTERNAL AUTOMOBILE BODY REPAIR

Authors

  • A. Yu. Bondarenko National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
  • V. B. Finkelshtein O.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
  • A. A. Stepanov Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.4.09

Keywords:

external automobile body repair straightening, direct current flow, magnetic pulse attraction

Abstract

The article presents results of experimental research on an electrodynamic system with direct current flow for external automobile body repair. A possibility of specifying the direction of increasing magnetic pulse attraction force action efficiency is shown. Operability of the external magnetic pulse flattening tool introduced is shown.

References

Bazhinov A.V., Batygin Yu.V., Chaplygin E.A. Ispol'zovanie energii impul'snykh magnitnykh polei v avtomobil'noi promyshlennosti [Using the energy of pulsed magnetic fields in the automotive industry]. Sbornik nauchnykh trudov Khar'kovskogo natsional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta [Collection of scientific works of Kharkov National Automobile and Highway University], 2005, vol.16, pp .349-353.

Batygin Yu.V., Lavinsky V.I., Khimenko L.T. The physical bases of the magnetic fields energy technological applications for the thin-walled metal working. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electrical engineering & electromechanics, 2004, no.2, pp. 80-84.

Batygin Yu.V., Lavinsky V.I., Khimenko L.T. Impul'snye magnitnye polia dlia progressivnykh tekhnologii. Tom 1. Impul'snye magnitnye polia dlia progressivnykh tekhnologii [Pulsed magnetic fields for advanced technologies. Vol.1. Pulsed magnetic fields for advanced technologies]. Kharkiv, МОSТ-Тоrnаdо Publ., 2003. 284 p.

Havin V.L., Chaplygin Е.А., Shinderuk S.A. Eksperimental'noe issledovanie mekhanicheskikh protsessov pri obrazovanii i udalenii lunok v stal'nykh plastinakh, imitiruiushchikh kuzovnoe pokrytie avtomobilia [Experimental researches of mechanical processes formation and removal of hole in a steel sheet simulates the car body]. Avtomobil i elektronika. Sovremennye tehnologii. – Vehicle and Electronics. Innovative Technologies, 2013, no.4, pp. 129-134. Available at: http://www.khadi.kharkov.ua/index.php?id=2118 (Accessed 27 March 2014).

Published

2014-09-22

How to Cite

Bondarenko, A. Y., Finkelshtein, V. B., & Stepanov, A. A. (2014). EXPERIMENTAL APPROBATION OF AN ELECTRODYNAMIC DIRECT ELECTRIC SYSTEM FOR EXTERNAL AUTOMOBILE BODY REPAIR. Electrical Engineering & Electromechanics, (4), 50–52. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.4.09

Issue

Section

Engineering Electrophysics. High Electric and Magnetic Field Engineering