DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.6.11

ВИЗУАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

L. N. Kanov, V. V. Kostyukov

Анотація


Запропонований метод візуального визначення коефіцієнтів характеристичних рівнянь перехідних процесів в лінійних електричних колах за допомогою часткових схем. Метод заснований на взаємному зв'язку між корінням алгебраїчного полінома і його коефіцієнтами. Метод проілюстрований на прикладі лінійного електричного кола третього порядку.


Ключові слова


линейная электрическая цепь; характеристическое уравнение; частичная схема; индуктивность; емкость; постоянная времени

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bessonov L.A. Teoreticheskie osnovy `elektrotehniki. Linejnye `elektricheskie cepi / L.A.Bessonov. - M.: "Yurajt", 2012. - 701 s.

Demirchyan K.S. Modelirovanie i mashinnyj raschet `elektricheskih cepej / K.S. Demirchyan, P.A. Butyrin. - M.: Vysshaya shkola, 1988. - 335 s.

Kostyukov V.V. Chislenno-analiticheskoe modelirovanie perehodnyh processov v `elektrotehnicheskih sistemah / V.V. Kostyukov, L.N. Kanov // Elektrotehnіka ta elektroenergetika. - 2007. - № 1. - S. 52-56.

Kurganov S.A. Neyavnyj princip nalozheniya v linejnyh `elektricheskih cepyah / S.A. Kurganov, V.V. Filaretov // `Elektrichestvo. - 2005. - № 1. - S. 32-43.

Praktikum po TO`E. Chast' 2 / M.A. Shakirov, R.P. Kiyatin, V.S. Lopatin, V.N. Voronin [i dr.]. - S-Pb.: Izd-vo S-Pb GTU, 2000. - 152 s.

Korn G. Spravochnik po matematike / G. Korn, T. Korn. - M.: Nauka, 1968. - 720 s.

Kostyukov V.V. Shemnoe poluchenie ko`efficientov harakteristicheskogo uravneniya v `elektricheskih cepyah / V.V. Kostyukov // Problemy povysheniya `effektivnosti `elektromehanicheskih preobrazovatelej v `elektro`energeticheskih sistemah: Mater. mezhdunar. nauch.-tehn. konf., Sevastopol', 17-20 sentyabrya 2012 g. - Sevastopol': izd-vo SevNTU. - 2012. - S. 183-184.

Kostyukov V.V. Metod vizual'nogo postroeniya harakteristicheskih uravnenij linejnyh `elektricheskih cepej / V.V. Kostyukov // Vestnik SevNTU. Ser. Mehanika, `energetika, `ekologiya: Sb. nauch. tr. - Sevastopol', 2013. - Vyp. 139. - S. 91-94.
Copyright (c) 2015 V.V. Kostyukov, L.N. Kanov


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)