Авторам

Шановні автори!

До розгляду приймаються оформленні статті (формат doc, Microsoft Word 2003), надіслані на електронну пошту a.m.grechko@gmail.com або викладені на сайт журналу власноруч за допомогою системи OJS (подати статтю онлайн).

Подача рукопису статті в редакцію журналу повинна супроводжуватися написанням авторами заяви з проханням про публікацію.
Максимальна кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати 6 осіб. Завантажити бланк заяви (формат doc).

У випадку подачі статті англійскою мовою автори повинні надати до редакції журналу її ідентичний переклад українською (або російською) мовою для проведення процесу рецензування.

Компенсація витрат на друк статті - редакція журналу не вимагає оплату за публікацію статті. Однак наш журнал не фінансується державою і не підтримується будь-якої спонсорської організацією. Єдине джерело фінансування - підписка на журнал, яка не може повністю покрити витрати на випуск журналу. Для публікації журналу ми змушені просити авторів частково компенсувати вартість друку в розмірі 120 грн для однієї чорно-білої сторінки формату А4, оформленої за вимогами журналу. Переклад статті на англійську мову - 50 грн за сторінку. Вартість одного примірника журналу - 120 грн. В обмін на часткову компенсацію всі статті журналу розміщуються у відкритому доступі.

Матеріали статей розглядаються редакцією виходячи з їх відповідності наступним вимогам редакції журналу:
1. Відповідність статті тематиці журналу та одного з наступних наукових напрямків (розділів) журналу:
      - Електричні машини та апарати
      - Електротехнічні комплекси та системи
      - Силова електроніка

      - Теоретична електротехніка
      - Техніка сильних електричних та магнітних полів. Інженерна електрофізика

      - Електроізоляційна та кабельна техніка
      - Електричні станції, мережі і системи
      - Електричний транспорт
      - Безпека електрообладнання
2. Оригінальність матеріалу статті, наявність наукової новизни, практична значущість.
3. Відповідність назви статті її змісту.
4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (вимогам ДАК України):
      4.1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності;
      4.2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем);
      4.3. Формулювання мети статті;
      4.4. Виклад оригінального матеріалу статті;
      4.5. Висновок (висновки, рекомендації) та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
5. Обґрунтованість представленого оригінального матеріалу і висновків, в т.ч. обґрунтованість досягнення мети статті.
6. Адекватність анотації матеріалам статті та її інформативність.

Параметри сторінки: поле нижнє – 2,5 см; верхнє, ліве і праве – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки розміром 8,25 см кожна та з проміжком 0,5 см. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,75 см, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1.
Заповнення останньої сторінки статті повинне бути не менше ніж 80 %.

Назва статті – кегль 12, напівжирний. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • ініціали, прізвища всіх авторів та назва статті двома мовами – мовою статті (українською/російською) та обов’язково англійською;
 • анотація трьома мовами: українською та російською (обсяг 5-8 рядків), та обов’язково розширена англійською (250-300 слів виключно загальноприйнятої термінології, яка повинна бути структурована і містити такі складові елементи: вступ (introduction); постановка проблеми (problem); мета (goal); методика (methodology); результати (results); наукова новизна (originality); практична значимість (practical value)). Завантажити детальні вимоги щодо оформлення та приклад анотації (формат pdf або формат doc);
 • основний текст статті;
 • список літератури мовою статті та англійскою (References);
 • відомості про авторів;
 • ключові слова трьома мовами.

Ви можете завантажити зразок оформлення статті (формат pdf або формат doc).

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 4 до 15 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 30 % загального обсягу. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у кольоровому або чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них у форматах jpg, bmp з роздільністю 300 dpi. Заборонено використовувати кирилицю у літерному позначенні величин, розмірностей, індексів на рисунках. Бажана ширина рисунків – 8,25 см або не більше 17 см для об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують безпосередньо "в тексті" (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини однієї колонки у 8,25 см. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис 9 кеглем.

Формули створюються у вигляді окремих об‘єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою має слідувати розділовий знак, а якщо формула містить пояснення, то вони повинні починатися з нового абзацу із слова "де" без відступу. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Для редактора формул Microsoft Equation використовуються такі параметри: малі, великі грецькі літери і символи – шрифт Symbol. Решта – Times New Roman. Розміри: звичайний – 10 pt, крупний символ – 16 pt, дрібний символ – 10 pt, крупний індекс – 8 pt, дрібний індекс – 6 pt. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі "Математичний", кириличні – у стилі "Текст". Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення. Окремі символи (а також величини, рівняння, формули) у вигляді об‘єктів Microsoft Equation безпосередньо у тексті розташовувати забороняється – вони повинні бути набрані з клавіатури, використовуючи меню "Вставка-Символ". Виключення становлять тільки деякі символи (вектор, інтеграл, корінь квадратний тощо).
Заборонено використовувати кирилицю у літерному позначенні величин та їх індексів при написанні формул.
Завантажити рекомендації щодо оформлення літерних позначень величин (формат pdf).
Завантажити рекомендації щодо оформлення графічних позначень елементів електричних кіл (формат pdf).

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,25 або 17 см.

Рекомендований розмір символів у таблицях – 9 pt.

Список літератури (не більше 10 джерел з датою їх видання за останні 15-20 років, з яких не менше 50% посилань повинно бути на закордонні джерела; відсоток самоцитування - не більше 30%; посилання на інтернет сайти – не більше одного) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 9 pt. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках. Після відступу одного вільного рядку від основного тексту по центру колонки розташовують слова СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Нумерація джерел – у порядку посилань по тексту, після номеру ставиться крапка.

Після списку літератури, через інтервал в один рядок, розташовують слова REFERENCES та наводиться англомовний список літератури (стиль - IEEE) наведеного вище списку літератури. Бібліографічний опис кожного джерела має, за наявності, супроводжуватися його ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті http://search.crossref.org/ або http://www.crossref.org/guestquery/ або http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/.
Завантажити вимоги щодо оформлення англомовного списку літератури (формат pdf або формат doc) і приклади оформлення посилань на літературні джерела (формат pdf або формат doc).

Приклад оформлення англомовного пристатейного списку літератури:
1. Batygin Yuri V., Sergey F. Golovashchenko, Andrey V. Gnatov. Pulsed electromagnetic attraction of nonmagnetic sheet metals. Journal of Materials Processing Technology, 2014, Vol. 214, Issue 2, pp. 390-401. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2013.09.018.
2. Brandão Faria J.A., Almeida M.E. Accurate calculation of magnetic-field intensity due to overhead power lines with or without mitigation loops with or without capacitor compensation. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, vol.22, no.2. pp. 951-959. doi: 10.1109/tpwrd.2006.883025.
3. Routimo M., Salo M., Tuusa H. Comparison of voltage-source and current-source shunt active power filters. IEEE Transactions on Power Electronics, 2007, no.2(22), pp. 636-643. doi: 10.1109/tpel.2006.890005.
4. Bolyukh V.F., Luchuk V.F., Rassokha M.A., Shchukin I.S. High-efficiency impact electromechanical converter. Russian electrical engineering, 2011, vol.82, no.2, pp. 104-110. doi: 10.3103/s1068371211020027.
5. Miller T.J.E. Optimal design of switched reluctanсe motors. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2002, vol.49, no.1, pp. 15-27. doi: 10.1109/41.982244.

Після англомовного списку літератури (REFERENCES) мовою оригіналу статті вказують дату її надходження в редакцію журналу (розмір 9 pt, курсив, розташування по правому краю).

Відомості про авторів у надрукованому та електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна та скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми) подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ У ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Опис статті з періодичних видань

Sokol Ye.I., Gryb O.G., Shvets S.V. The structural and parametrical organization of elements of a power supply system in the conditions of network centrism. Electrical engineering & electromechanics, 2016, no.2, pp. 61-64. doi: 10.20998/2074-272X.2016.2.1.

*Прим. Коректний переклад назв журналів можна знайти на їх офіційних сайтах, де також у архіві, у більшості випадків, можна відшукати і необхідні статті із перекладом назв на англійську мову.

Опис статті з електронних журналів

Dmitriev M.V. Ekrany odnofaznykh kabelei 6-500 kV. Oshibki pri vypolnenii skhem zazemleniia [6-500 kV single phase cables screens. Grounding circuit implementation mistakes]. Novosti elektrotekhniki – Electrical Engineering News, 2014, no.1(85). Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2014/85/10.php (Accessed 23 April 2014).

Опис статті із збірника праць

Shevchenko V.V. Puti povysheniia moshchnosti turbogeneratorov pri provedenii rabot po ikh reabilitatsii [The ways to increase turbogenerators power in the execution works during the rehabilitation]. Sistemi obrobki іnformatsії. Zbіrnik naukovikh prats'. Kharkіvs'kii unіversitet povіtrianikh sil [The systems of information processing. The collection of scientific works Kharkov Air Forces University], 2012, no.7(105), pp. 152-155.

Опис матеріалів конференції

Grechko O.M., Klymenko B.V., Bugaychuk V.M. Mathematical modeling of energy-efficient electromagnetic actuator for vacuum circuit-breaker. Anotatsії dopovіdei 8 Mіzhn. nauk.-prakt. konf. "Іnformatsіinі tekhnologії: nauka, tekhnіka, tekhnologіia, osvіta, zdorov'ia" [Abstracts of 8th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health"]. Kharkov, 2004, p. 365.

Небажано залишати тільки перекладну назву конференції.

Опис книги (монографії)

Chalykh E.F. Oborudovanie elektrodnykh zavodov [Equipment of the Electrode Plants]. Moscow, Metallurgija Publ., 1990. 238 p.

Опис перекладної книги

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Rus. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Опис Интернет-ресурсу

Bormosov V.A., Kostousova M.N., Petrenko A.F., Smol'skaja N.E. Perspektivy i sostojanie razrabotok raspredelitel'nyh transformatorov massovyh serij (Prospects and development state of mass series distribution transformers) Available at: www.trans.-form.ru (accessed 13 September 2004).

Опис дисертації (автореферату дисертації)

Geraskіn O.A. Vіbrodіagnostika ushkodzhen' rotorіv potuzhnikh asinkhronnikh dvigunіv na osnovі pol'ovikh matematichnikh modelei. Diss. kand. techn. nauk [Damage rotor vibration monitoring power asynchronous motors based on the field mathematical models. Cand. tech. sci. diss.]. Kyiv, 2012. 226 p.

Опис ГОСТу

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

Опис патенту

Klymenko B.V., Eres'ko O.V. Grechko O.M. Elektromagnitnyj pryvid [Electromagnetic actuator]. Patent UA, no.25222, 2007.

Методика підготовки посилань з використанням системи автоматичної транслітерації (translit.ru) і перекладача Google (translate.google.com.ua).

 1. Входимо в програму translit.ru. Вибираємо варіант "Бібліотеки Конгресу (LC)". Вставляємо в спеціальне поле весь текст посилання російською мовою і натискаємо кнопку "в транслит". Якщо мовою посилання є українська – обираємо відповідну мову.
 2. Отримуємо транслітерований текст і копіюємо його у список References.
 3. За допомогою перекладача Google перекладаємо увесь опис джерела літератури (автори, назва книги, статті тощо) на англійську мову і переносимо його до списку References за транслітерованою назвою. Переклад вимагає "ручного" редагування, тому цю частину роботи необхідно виконувати людині, яка володіє англійською мовою.
 4. Об'єднуємо транслітерований і перекладний опис, оформлюючи посилання згідно з наведеними вище правилами, а також необхідно "вручну":
 • розкрити місце видання (замість, наприклад, M. слід писати повністю Moscow);
 • виправити позначення сторінок на англійську мову (замість "520 s." або "S. 12-16" слід писати "520 p." і "pp. 12-16");
 • провести певні технічні дії (видалити спеціальні роздільники між полями "//", "/", "–"; курсивом виділити назву джерела; вставити у квадратні дужки після транслітерації переклад заголовка статті та назви джерела; назву видавництва слід позначити шляхом додавання слова Publ., тощо) – посилання готово.

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.