Korytchenko, K. V., E. V. Poklonskiy, and V. F. Bolyukh. “An Additional Mechanism of Spark Electroconductive Channel Transversal Evolution During Transition to Arc”. Electrical Engineering & Electromechanics, no. 5, Dec. 2012, pp. 63-70, doi:10.20998/2074-272X.2012.5.14.