Bondarenko, O. F., Y. V. Kozhushko, T. O. Karbivska, Y. O. Zheliazkov, and P. S. Safronov. “STABILITY ANALYSIS OF HYBRID ENERGY STORAGE BASED ON SUPERCAPACITOR AND BATTERY”. Electrical Engineering & Electromechanics, no. 5, Oct. 2020, pp. 31-37, doi:10.20998/2074-272X.2020.5.05.