Kuznetsov, B. I., T. B. Nikitina, V. V. Kolomiets, і I. V. Bovdyj. «IMPROVING OF ELECTROMECHANICAL SERVO SYSTEMS ACCURACY». Електротехніка і Електромеханіка, вип. 6, Грудень 2018, с. 33-37, doi:10.20998/2074-272X.2018.6.04.