Kuznetsov, B. I., T. B. Nikitina, V. V. Kolomiets, I. V. Bovdyj, A. V. Voloshko, і E. V. Vinichenko. «SYNTHES OF ROBUST ACTIVE SHIELDING SYSTEMS OF MAGNETIC FIELD GENERATED BY GROUP OF HIGH-VOLTAGE POWER LINES». Електротехніка і Електромеханіка, вип. 5, Жовтень 2018, с. 34-38, doi:10.20998/2074-272X.2018.5.06.