Nizhevskyi, I. V. і Nizhevskyi, V. I. (2016) «МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА», Електротехніка і Електромеханіка, (3), с. 50–57. doi: 10.20998/2074-272X.2016.3.08.