Korytchenko, K. V., Poklonskiy, E. V. and Bolyukh, V. F. (2012) “An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc”, Electrical Engineering & Electromechanics, (5), pp. 63–70. doi: 10.20998/2074-272X.2012.5.14.