Bondarenko, O. F., Kozhushko, Y. V., Karbivska, T. O., Zheliazkov, Y. O. and Safronov, P. S. (2020) “STABILITY ANALYSIS OF HYBRID ENERGY STORAGE BASED ON SUPERCAPACITOR AND BATTERY”, Electrical Engineering & Electromechanics, (5), pp. 31–37. doi: 10.20998/2074-272X.2020.5.05.