Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Bovdui, I. V., Pertrov, S. V., Kolomiets, V. V. і Kobilyanskiy, B. B. (2020) «ACTIVE SHIELDING OF MAGNETIC FIELD WITH CIRCULAR SPACE-TIME CHARACTERISTIC», Електротехніка і Електромеханіка, (2), с. 26–32. doi: 10.20998/2074-272X.2020.2.04.