Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Bovdyj, I. V., Voloshko, A. V., Vinichenko, E. V. і Kotliarov, D. A. (2013) «АКТИВНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ ГЕНЕРАТОРНЫХ ТОКОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ», Електротехніка і Електромеханіка, (6), с. 66–71. doi: 10.20998/2074-272X.2013.6.12.