Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Kolomiets, V. V. і Bovdyj, I. V. (2018) «IMPROVING OF ELECTROMECHANICAL SERVO SYSTEMS ACCURACY», Електротехніка і Електромеханіка, (6), с. 33–37. doi: 10.20998/2074-272X.2018.6.04.