Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Kolomiets, V. V., Bovdyj, I. V., Voloshko, A. V. і Vinichenko, E. V. (2018) «SYNTHES OF ROBUST ACTIVE SHIELDING SYSTEMS OF MAGNETIC FIELD GENERATED BY GROUP OF HIGH-VOLTAGE POWER LINES», Електротехніка і Електромеханіка, (5), с. 34–38. doi: 10.20998/2074-272X.2018.5.06.