Panchenko, V. I., D. V. Tsyplenkov, A. M. Grebeniuk, M. S. Kyrychenko, and O. V. Bobrov. 2016. “MACHINE-TRANSFORMER UNITS FOR WIND TURBINES”. Electrical Engineering & Electromechanics, no. 1 (March):33-37. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.1.06.