Korytchenko, K. V., E. V. Poklonskiy, and V. F. Bolyukh. 2012. “An Additional Mechanism of Spark Electroconductive Channel Transversal Evolution During Transition to Arc”. Electrical Engineering & Electromechanics, no. 5 (December):63-70. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2012.5.14.