Bondarenko, O. F., Yu. V. Kozhushko, T. O. Karbivska, Y. O. Zheliazkov, and P. S. Safronov. 2020. “STABILITY ANALYSIS OF HYBRID ENERGY STORAGE BASED ON SUPERCAPACITOR AND BATTERY”. Electrical Engineering & Electromechanics, no. 5 (October):31-37. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2020.5.05.