Nizhevskyi, I. V., & Nizhevskyi, V. I. (2016). МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. Електротехніка і Електромеханіка, (3), 50–57. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.3.08