Panchenko, V. I., Tsyplenkov, D. V., Grebeniuk, A. M., Kyrychenko, M. S., & Bobrov, O. V. (2016). MACHINE-TRANSFORMER UNITS FOR WIND TURBINES. Electrical Engineering & Electromechanics, (1), 33–37. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.1.06