Shevchenko, V. V., Milykh, V. I., & Pototskyi, D. V. (2014). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. Електротехніка і Електромеханіка, (2), 60–63. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.2.14