Bondarenko, O. F., Kozhushko, Y. V., Karbivska, T. O., Zheliazkov, Y. O., & Safronov, P. S. (2020). STABILITY ANALYSIS OF HYBRID ENERGY STORAGE BASED ON SUPERCAPACITOR AND BATTERY. Electrical Engineering & Electromechanics, (5), 31–37. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2020.5.05