Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Bovdyj, I. V., Voloshko, A. V., Vinichenko, E. V., & Kotliarov, D. A. (2013). АКТИВНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ ГЕНЕРАТОРНЫХ ТОКОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Електротехніка і Електромеханіка, (6), 66–71. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.6.12