Kuznetsov, B. I., Nikitina, T. B., Kolomiets, V. V., Bovdyj, I. V., Voloshko, A. V., & Vinichenko, E. V. (2018). SYNTHES OF ROBUST ACTIVE SHIELDING SYSTEMS OF MAGNETIC FIELD GENERATED BY GROUP OF HIGH-VOLTAGE POWER LINES. Електротехніка і Електромеханіка, (5), 34–38. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.5.06