Редакційна політика

Галузь та проблематика

"Електротехніка і Електромеханіка" є рецензованим науковим виданням відкритого доступу з технічних наук в сфері електротехніки, електроенергетики та електромеханіки.
Журнал публікує оригінальні результати досліджень з аналітичного, чисельного та мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних електромеханічних та електроенергетичних установках та системах, з розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в таких сферах, як:

 • теоретична електротехніка
 • інженерна електрофізика
 • техніка сильних електричних та магнітних полів
 • електричні машини та апарати
 • електротехнічні комплекси та системи
 • силова електроніка
 • електроізоляційна та кабельна техніка
 • електричний транспорт
 • електричні станції, мережі і системи
 • безпека електрообладнання

Схвалюються також статті, які становлять наукову основу для подальшого розвитку в цих галузях, а також оригінальні статті з конкретним рішенням інженерних задач.

Метою журналу є представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показники, та розширення сфери їх промислового використання.

Перевага журналу над іншими журналами електротехнічного профілю обумовлена більш широким використанням його авторами фізичного експерименту для експериментальної перевірки результатів теоретичних досліджень на основі унікальних експериментальних установок співзасновників журналу, а саме "Експериментальної бази НДПКІ "МОЛНІЯ" НТУ "ХПІ" і "Магнітодинамічного комплексу" ДУ "ІТПМ НАН України", які відповідно до Постанови КМУ від 01.04.1999 № 527 і Розпорядження КМУ від 11.02.2004 №73-р. віднесені до наукових об’єктів національного надбання України.

 

Політика розділів

Електричні машини та апарати

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електротехнічні комплекси та системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Силова електроніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретична електротехніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електроізоляційна та кабельна техніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електричні станції, мережі і системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електричний транспорт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Безпека електрообладнання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Організація процесу рецензування поданих статей перед опублікуванням здійснюється заступниками головного редактора:

- проф. Коритченко К.В., розділи журналу:

 • Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів
 • Електричні машини та апарати
 • Силова електроніка
 • Електроізоляційна та кабельна техніка
 • Електричний транспорт
 • Безпека електрообладнання

- проф. Розовим В.Ю., розділи журналу:

 • Теоретична електротехніка
 • Електротехнічні комплекси та системи
 • Електричні станції, мережі і системи

які за закріпленими розділами журналу (рубриками) відповідають за якість прийнятих до опублікування статей та їх відповідність вимогам редакції.

В якості рецензентів залучаються члени Редакційної колегії журналу, провідні наукові співробітники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (ДУ "ІТПМ НАНУ"), та інших наукових установ України та світу за відповідними науковими напрямами, що відповідають рубрикам журналу.

Вид рецензування, що прийнято у журналі "Електротехніка і Електромеханіка" - це "подвійне сліпе" рецензування (рецензенти та автори статті не знають імені один одного).

Через приблизно 4-6 тижнів коментарі та зауваження рецензента у формі звіту передаються автору статті разом з рекомендаціями про можливе редагуванні та доопрацюванні рукописи.

Форму для проведення рецензування можна завантажити за посиланням (Форма для Рецензента)

Рішення про можливість опублікування поточних випусків журналу приймають Вчені ради НТУ "ХПІ" та ДУ "ІТПМ НАНУ" після їх розгляду на відповідних засіданнях з оформленням протоколів розгляду.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Видавнича політика і етика

Редакція журналу "Електротехніка і Електромеханіка", видавцем якого є Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ")  і Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (ДУ "ІТПМ НАНУ"), підтримує певний рівень вимог при відборі та прийомі статей, представлених у редакцію. Ці норми визначаються науковими напрямами журналу, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

При розробці положень видавничої політики журналу "Електротехніка і Електромеханіка" редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) а також досвідом роботи зарубіжних та українських наукових співтовариств, організацій, редакцій видань.

Ознакою професійного наукового співтовариства є прийняття вченими і фахівцями кодексу, який встановлює основні норми поведінки і обов'язки членів співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Такий кодекс визначається бажанням забезпечити максимальну користь для професійного співтовариства і обмежити дії, які могли б слугувати вузькоегоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечити право кожного автора на інтелектуальну власність.

Маючи на увазі вищесказане, редакція журналу представляє нижче набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікації результатів досліджень за напрямками, що відповідають профілю журналу (члени редакції, автори і рецензенти).

Редакція вважає, що представлені нижче правила усвідомлені і схвалені більшістю кваліфікованих дослідників, вони також можуть надати істотну допомогу студентам, аспірантам і молодим вченим, тим, хто у певній мірі є новачками у дослідницькій діяльності. Визнані вчені можуть вітати можливість ще раз повернутися до питань, які мають велике значення для наукової практики.

Етичні зобов'язання членів редакції журналу

1. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

2. Член редакції повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожну належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Член редакції може, проте, взяти до уваги зв'язок рукопису, що розглядається в даний момент, з іншими, представленими раніше роботами тих ж самих авторів.

3. Член редакції повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.

4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на члені редакції. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на думці, що член редакції бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового напряму відносно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо член редакції вважає, що вони не відповідають профілю журналу.

5. Члени редакції не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення члена редакції стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

6. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

7. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

8. Член редакції повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

9. Відповідальність і права члена редакції журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам член редакції, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.

10. Неопублікована інформація, аргументи або інтерпретації, розкриті в представленому рукописі, можуть бути використані у власних дослідженнях члена редакції тільки з відома автора. Якщо рукопис настільки близько пов'язаний із нинішніми або минулими дослідженнями члена редакції, що може виникнути конфлікт інтересів, член редакції повинен вжити заходи до того, щоб яка-небудь інша кваліфікована особа перейняла на себе редакційну відповідальність за цей рукопис.

11. Якщо члену редакції представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, член редакції повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

12. Автор може зажадати, щоб член редакції не долучав деяких рецензентів при розгляді рукопису. Проте член редакції може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо він вважає, що їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийняте, наприклад, у тому випадку, коли є серйозні протиріччя між цим рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.

Етичні зобов’язання авторів

1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.

2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.

3. Журнальний обсяг є обмеженим ресурсом, тому автор зобов'язаний використовувати його розумно і економно.

4. Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в цій області могли повторити цю роботу. Якщо буде потрібно, автор повинен докласти прийнятних зусиль для того, щоб надати іншим дослідникам зразки незвичайних матеріалів, які не можуть бути отримані яким-небудь іншим способом; при цьому приймаються відповідні угоди про передачу матеріалів, що обмежують область використання таких матеріалів, щоб захистити законні інтереси авторів.

5. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення. Автор зобов'язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов'язані з цим повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.

6. У роботі чітко вказуються будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов’язані з проведеними дослідженнями.

7. Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи споріднених систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт про кожен аспект загального дослідження.

8. При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати головного редактора про споріднені рукописи автора, представлені або прийняті до друку. Копії цих рукописів мають бути представлені головному редакторові, і мають бути вказані їх зв'язки з рукописом, представленим до публікації.

9. Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого журналом або відкликаного автором рукопису. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Проте, при наданні такого рукопису член редакції має бути оповіщений про більш раннє повідомлення, а це попереднє повідомлення має бути процитоване в цьому рукописі.

10. Автор повинен чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не має бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого ця інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, представлених для отримання грантів, слід поводитися так само.

11. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті у відповідних випадках можуть містити подібну критику. Персональна критика, проте, не може вважатися доречною ні за яких обставин.

12. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі "Вдячності". Адміністративні стосунки з цим дослідженням самі по собі не є основою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відмітити значну адміністративну допомогу в роботі). Особи, що померли і задовольняють сформульованим вище критеріям, мають бути включені до числа авторів, а у примітці має бути вказана дата їх смерті. В якості автора або співавтора не можна вказувати фіктивні імена. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи і листується з членами редакції, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.

13. Автори повинні повідомити головного редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових інтересів якої-небудь компанії, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукописі.

Етичні зобов’язання рецензентів

1. Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов'язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.

2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

3. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

4. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.

5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

7. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб члени редакції і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

8. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу головного редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

10. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора. Проте, коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.

 

Конфлікт інтересів

Редакція журналу "Електротехніка і електромеханіка" просить авторів декларувати будь-які конкуруючі фінансові та/або нефінансові інтереси щодо описаної роботи.

Визначення. Метою даної політики конфлікту інтересів є як фінансові, так і нефінансові інтереси, які можуть безпосередньо підірвати або сприйматися як підриваючі об'єктивність, цілісність і цінність публікації за допомогою потенційного впливу на судження та дії авторів щодо об'єктивного уявлення даних, аналізу та інтерпретації.

Фінансовий конфлікт інтересів включає в себе будь-яке з наступного:

Фінансування: підтримка досліджень (включаючи заробітну плату, обладнання, витратні матеріали та інші витрати) організаціями, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті. Повинна бути розкрита конкретна роль спонсору в концептуалізації, розробці, зборі даних, аналізі, вирішенні опублікувати або підготовці рукопису.

Зайнятість: недавня (за участю в дослідницькому проекті), існуюча або очікувана зайнятість в будь-якій організації, яка може отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті.

Особисті фінансові інтереси: акції або частки в компаніях, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні шляхом публікації даних, представлених в статті; плата за консультацію або інші форми винагороди (включаючи компенсації за участь в симпозіумах) від організацій, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні; патенти або патентні заявки (що присуджені або знаходяться на розгляді), подані авторами або їх установами, на вартість яких може вплинути публікація. Для патентів і патентних заявок вимагається розкриття такої інформації: заявник патенту (будь-то автор або установа), ім'я винахідника (-ці), номер заявки, статус заявки, конкретний аспект рукопису, описаний в заявці на патент.

Нефінансові конкуруючі інтереси:

Нефінансові конкуруючі інтереси можуть приймати різні форми, включаючи особисті або професійні відносини з організаціями та приватними особами. Ми рекомендуємо авторам і рецензентам оголошувати будь-які неоплачувані ролі або відносини, які можуть вплинути на процес публікації. Приклади нефінансових конкуруючих інтересів включають (але не обмежують) наступні:

 • неоплачуване членство в уряді або неурядовій організації;
 • неоплачуване членство в адвокатській або лобістській організації;
 • неоплачувана консультативна посада в комерційній організації;
 • написання або консультації для освітньої компанії;
 • виступ в якості експерта-свідка.

Відсутність конфлікту інтересів або їх наявність констатується в статті.

Авторами надається форма про конфлікт інтересів. Форма не публікується у відкритому доступі та може бути надана тільки за запитом (наприклад, в процесі подвійного сліпого рецензування), якщо це не порушує конфіденційності даних, представлених у формі.

Ми визнаємо, що деякі автори можуть бути пов'язані угодами про конфіденційність. У таких випадках замість докладного розкриття ми вимагаємо, щоб автори заявили: "Автори заявляють, що вони пов'язані угодами про конфіденційність, які не дозволяють їм розкривати свої конкуруючі інтереси в цій роботі".

Ми не вимагаємо від авторів вказувати грошову вартість своїх фінансових інтересів.

Якщо у рецензентів є якийсь конфлікт інтересів щодо рецензованої статті, він повинен повідомити про це редакцію журналу "Електротехніка і електромеханіка". В такому випадку стаття буде передана на рецензування іншому експерту.

Конфлікт інтересів може бути виявлений на етапі подвійного сліпого рецензування або після публікації. В такому випадку (відповідно до схем COPE):

 • редакція зв'яжеться з автором-кореспондентом на предмет уточнення наявності невизначеного конфлікту інтересів;
 • буде проведено розслідування на основі обґрунтувань автора (-ів) і рецензента або читача, що заявив про наявність конфлікту інтересів;
 • якщо в результаті розслідування буде виявлено конфлікт інтересів, він буде доданий до статті. Або будуть внесені відповідні виправлення згідно до політики відгуків статті.

 

 

Антіплагіат

Закон України "Про освіту" (п.4, статті 42 "Академічна доброчесність") дає таке визначення академічного плагіату.

Академічний плагіат — це оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Плагіат явно мав місце, коли великі шматки тексту були скопійовані та вставлені без відповідного та однозначного посилання.

Такі рукописи не розглядаються для публікації в журналі "Електротехніка і Електромеханіка".

"Переробка тексту" (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Дублююча публікація відбувається, коли автор повторно використовує суттєві частини своєї власної опублікованій роботи без надання відповідних посилань. Це може варіюватися від публікації ідентичної статті в декількох журналах до додавання невеликої кількості нових даних в раніше опубліковану статтю.

Редколегія журналу "Електротехніка і Електромеханіка" оцінюють всі подібні випадки індивідуально.

У випадку, якщо плагіат визначається після публікації статті, редколегія журналу може відкликати оригінальну публікацію в залежності від ступеня плагіату, контексту опублікованій статті і його впливу на загальну цілісність опублікованого дослідження.

У разі виявлення порушення авторських прав (плагіату) після опублікування, стаття з архіву журналу (на сайті) не видаляється і позначається "Плагіат", відповідно до міжнародних протоколів антіплагіатной політики.

Ця стаття з позначкою "Плагіат" відображається у всіх ресурсах, у яких індексується журнал.

Всі рукописи, подані до розгляду для публікації в журнал "Електротехніка і Електромеханіка", перевіряються на унікальність спеціалізованим сервісом Unicheck.com. Авторам надсилається протокол (Unicheck Similarity Report) із детальними результатами перевірки статті на плагіат. Рукопис може бути прийнятий до розгляду для публікації тільки за умови унікальності не менше 80 %.

Також, додатково, унікальність рукопису оцінюється на етапі подвійного сліпого рецензування (як один із критеріїв, який оцінюється рецензентами).

Матеріали, представлені в журнал "Електротехніка і Електромеханіка", повинні бути оригінальними і не повинні публікуватися або передаватися для публікації в інших місцях. Це правило застосовується також до матеріалів, представлених в інших місцях, в той час як рукопис знаходиться на розгляді в журналі "Електротехніка і Електромеханіка".

Якщо рукопис був представлений також до розгляду для публікації в іншому журналі, автори зобов'язані повідомити про це при поданні рукопису до журналу "Електротехніка і Електромеханіка".

 

Авторство

Передбачається, що кожен Автор статті, що подається на розгляд до редакції журналу "Електротехніка і Електромеханіка", вніс істотний внесок в її суть, або у проведене у статті дослідження; або у збір і аналіз результатів; або у створення нової методики, що використовувана в роботі; або підготував фінальний проект.

Також передбачається, що кожен Автор затвердив представлену версію рукопису та погодився нести особисту відповідальність за внесок Автора і забезпечувати гарантію, що питання, пов'язані з точністю або цілісністю будь-якої частини рукопису, навіть тієї, в якій Автор особисто не брав участі, були належним чином описані та вирішені.

Подача рукопису до журналу "Електротехніка і Електромеханіка" означає, що всі зазначені у статті Автори погодилися зі змістом рукопису, та всі подали до редакції журналу особисті заяви щодо опублікування статті або передали право вести кореспонденцію з редакцією одному із співавторів статті (надалі – Автор-кореспондент) шляхом підписання завіреного письмового доручення.

Автор-кореспондент несе відповідальність за керування всім листуванням між журналом "Електротехніка і Електромеханіка" і всіма співавторами до та після публікації. Автор-кореспондент також несе відповідальність за подання заяви про конфлікт інтересів від імені всіх Авторів статті.

Після прийняття статті до публікації Автор-кореспондент несе відповідальність за достовірність інформації, коректного зазначення імен співавторів, їх місця роботи, e-mail та інших даних.

Після публікації статті Автор-кореспондент залишається контактною особою для запитів щодо опублікованої статті. Він несе відповідальність за інформування всіх співавторів з будь-яких питань, що виникають у зв'язку з опублікованою статтею, і за забезпечення своєчасного вирішення таких питань.

Автори опублікованих матеріалів зобов'язані негайно інформувати редакцію журналу, коли їм стане відомо про будь-які аспекти, що потребують виправлення.

Будь-які зміни в списку Авторів після подання рукопису, такі як зміна порядку Авторів, видалення або додавання співавторів, повинні бути схвалені кожним Автором окремо.

Редактори журналу "Електротехніка і Електромеханіка" не можуть розслідувати або вирішувати суперечки про авторство до або після публікації. Такі розбіжності, якщо вони не можуть бути розв'язані серед Авторів, повинні бути спрямовані у відповідний інституційний орган.